ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           วันนี้ 5 เม.ย.64 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 3 พร้อมด้วย นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิมิตร ทัพวนานท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายอนุชา อินทศร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินการแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
การขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue)
1 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19) ในภาพรวม
2 การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร
3 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
4 การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

           ทั้งนี้ช่วงบ่ายนำคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกงบริเวณศาลเจ้าแซ่ตั้น ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร "โครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :