ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

               วันนี้ (7 เมษายน 2564) ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
               นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทราได้กำหนดนโยบายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหลางท่องเที่ยวที่สะอาด สะดวก สวยงาม ปลอดภัย คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐาน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงเรื่องของมาตรฐานและสุขอนามัยควบคู่กับการรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เป็นรูปธรรมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม