องคมนตรี ตรวจเยี่ยมรับฟังการสรุปผลการดำเนินตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังการนำเสนอผลดำเนินงานของวิศวกรสังคม พร้อมพบผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมรับฟังการสรุปผลการดำเนินตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังการนำเสนอผลดำเนินงานของวิศวกรสังคม พร้อมพบผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัย    ราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 วันนี้( 17 มีนาคม 2564 )ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (2560 - 2579)  และผลการดำเนินงานของวิศวกรสังคมประจำปีงบประมาณ 2563 และพบผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ 
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้บรรยายสรุปการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ได้น้อมนำศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการตามบริบทเชิงประเด็น ในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดขึ้นอยู่กับความต้องการของท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ โดยมีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่และสภาพปัญหา ซึ่งต้องอาศัยการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาจากองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละพื้นที่ ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาจังหวัด  ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการยกระดับการเกษตร หรือ Smart Farming รวมทั้งแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  2564
ทั้งนี้พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ยังได้กล่าวต่อที่ประชุม ในด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติ โดยได้แนะนำให้ทางมหาวิทยาลัยทำงานให้เข้าเป้า ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีงานอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย การยกระดับทางด้านการพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน รวมทั้งการพัฒนาครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
 นอกจากนี้ องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปจากนักศึกษาในกิจกรรม “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการสร้างทักษะ 4 ประการ ให้กับนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ประเด็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรม  พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการทำงานแก่วิศวกรสังคมและผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
********************

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม