กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยธะกา จัดโครงการรักษาความสงบภายในประเทศ กิจกรรมที่ 2 งานสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ

กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยธะกา จัดโครงการรักษาความสงบภายในประเทศ กิจกรรมที่ 2 งานสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
วันนี้ (17 มี.ค.64) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยธะกา ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พ.อ.ธานิน ธวัชศิลปะศร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษาความสงบภายในประเทศ กิจกรรมที่ 2 งานสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ร่วมด้วย สาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยธะกา และประชาชนในพื้นที่ 
พ.อ.ธานิน ธวัชศิลปะศร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯในวันนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประชาชนไทยอยู่เย็นเป็นสุข ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอดี ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีสุขภาพแข็งแรง  อายุยืนยาว  และหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของมิติทางกายคือให้คนไทยออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน ได้การออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม