รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ เพื่อพิจารณาส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดฉะเชิงเทรา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ เพื่อพิจารณาส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดฉะเชิงเทรา.

วันนี้ (17 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามรับทราบแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
               รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้กลไกการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม และเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการใช้พลังงานแบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งการจัดสรรเงินกองทุนฯ นี้จะช่วยเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการกระจายไปยังทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ซึ่งโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากมติที่ประชุม ได้แก่ โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ กลุ่มวังสีทอง ม.5 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า / โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โครงการขอรับการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า ม.3 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม และโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานเศรษฐกิจฐานราก โครงการขอรับการสนับสนุนชุดครอบและหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ ม.6 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม  โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ จะเสนอคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อนำเสนอไปยังคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม