ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดฉะเชิงเทราครั้งที่ 1/2564

             วันนี้ (25 มี.ค.64) ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดฉะเชิงเทราครั้งที่ 1/2564โดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
              โดยที่ประชุมแจ้งเรื่องผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  /ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  /ผลการดำเนินงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563 ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา /ผลการพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565และการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการเพิ่มหน่วยดำเนินงานกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำบีงบประมาณพ.ศ. 2564จังหวัดฉะเชิงเทรา/การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินงบประมาณเหลือจ่าย /การโอน/ส่งมอบสินทรัพย์โครงการของจังหวัดฉะเชิงเทรา / โครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานเชิงพื้นที่ตามหลักเกณฑ์เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าฉะเชิงเทรา
************************************

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :