ข้อที่ O๖ : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 |
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2545 |
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2550) |


คะแนนโหวต :