ข้อที่ O๒๑: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุคะแนนโหวต :